Läxhjälp

 Vi träffar ambitiösa barn från 7 till 18 år, tjejer och killar. Gemensamt för alla är att de saknar  någon som kan hjälpa dem med deras läxor. Behovet är stort och hjälper skolelever med sina läxor. Barnen får stöd med alla ämnen från skolan. Verksamheten är öppen för alla. Läxhjälpverksamheten riktar mot grundskole- och gymnaiseelever. Skolan är en central del i varje ung människas liv och vår mission är att ge varje elev egen tid för att få extra läxhjälp efter skolan.  För att bygga ett bra samhälle behövs det att hjälpa och stödja dagens barn och ungdomar med sina skolgång. Vi stödjar eleverna med sina läxor för att de ska nå kunskapsmålen i skolan. Eleverna i de områden som vi satsar för läxhjälpen ligger efter i skolresultaten jämfört med andra områden i Stockholm.

Vi vet att inspiration och studieglädje är viktiga inslag i en framgångsrik läxhjälp. När eleven träffar oss för första gången identifierar vi vilken hjälp eleven behöver; vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra. Vi lyssnar på elevens erfarenheter och  vi gör en handlingsplan med konkreta mål och delmål. Det gör att undervisningen blir effektiv och resultatinriktat, så att elev och föräldrar tydligt kan följa utvecklingen och se att undervisningen fungerar. Genom effektiv planering och fokus på rätt studieteknik får eleven den hjälp som fungerar bäst utifrån elevens individuella förutsättningar. Ämneskunskaperna är viktiga, men lika viktigt är att ge eleven lust att lära och självförtroende i att han eller hon kan lära sig och få godkända betyg.

Alla elever har olika behov och önskemål. Familjer fungerar på olika vis. Därför hjälper vi till att hitta det upplägg som på bästa möjliga sätt hjälper till att nå önskat läge. Vår övergripande mål  är att alla elever  kan lära med rätt verktygss hjälp och uppnå skolresultatet. Målet är också att varje elev klarar skolan och få godkända betyg.